Algemene Leveringsvoorwaarden per 1 april 2017

 

Leveringsvoorwaarden Stichting Nederlands Examen Instituut

 Artikel 1:  Definities

I.                Opdrachtnemer: Stichting Nederlands Examen Instituut (verder te noemen St. NEI) is gevestigd te  Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Palletweg  11  2031 DD zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder no.854509598

 

II.              Opdrachtgever: een ieder (inclusief bedrijf / instelling), die een opdracht geeft aan St. NEI

 

III.            Opdracht: examen en/of certificering aangevraagd door de opdrachtgever

 

IV.            Kandidaat: deelnemer aan het examen en/of certificering 

 

V.              Aanbieding: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer

 

Artikel 2: Toepassing

2.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Daarbij gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor de deelnemer(s) van de Opdrachtgever aan het examen. 

2.2 Wanneer opdrachtgever een aanmelding doet, aanvaarden kandidaat en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel bedingen afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden op latere door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op latere door

Opdrachtnemer met Opdrachtgever te sluiten en gesloten Overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

2.6 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het met door Opdrachtnemer aangekondigde tijdstip.

2.7 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 404

Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 407

          1. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover de opdrachtnemer verbonden.

          2. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

 

2.8 Op alle overeenkomsten en geschillen die ontstaan uit deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 2: Aanmelding voor het examen

2.1 De aanmelding voor het examen dient uiterlijk 7 dagen vooraf te worden aangevraagd. De aanmelding kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden.

2.2 Opdrachtnemer kan om haar motiverende redenen een aanmelding voor het examen afwijzen. Het betreft hier redenen als betalingsproblemen, eerdere gevallen van fraude, eerder niet volgen van de regels uit het examenreglement / exameninstructie. 

2.3 Indien door Opdrachtnemer de aanmelding wordt geaccepteerd wordt Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging gestuurd waarin o.a. het volgende is opgenomen: de naam van het examen, het inschrijfgeld evenals de plaats en het tijdstip van het examen.

2.4 Na de acceptatie van Opdrachtnemer, dient er een deelnemerslijst door opdrachtgever te worden toegestuurd. Hieruit volgt een planning vanuit Opdrachtnemer richting Opdrachtgever.  Hierbij worden tevens de examenformulieren (inclusief naam, examensoort en examentijd van de kandidaten) toegestuurd. Bij deze bevestiging worden gevoegd: de certificatieovereenkomst (indien nog niet ontvangen) en de exameninstructie.

2.5 De ondertekening van de Certificatieovereenkomst door de deelnemer heeft tot gevolg dat tussen de deelnemer en DNV Certification B.V. een overeenkomst ontstaat waarop DNV certificatievoorwaarden van toepassing zijn. Indien voorafgaande aan het examen geen door de deelnemer ondertekende certificatieovereenkomst beschikbaar is kan de deelnemer niet deelnemen aan het examen. In deze situatie vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.6 Op basis van de aanmelding door Opdrachtgever, wordt het aan het examen verbonden bedrag aan Opdrachtnemer verschuldigd.

2.7 Wijzigingen van de aanmelding, kunnen tot uiterlijk een dag voor examendatum worden doorgegeven. De oorspronkelijk planning, alsook de overeengekomen prijs, zullen indien nodig worden aangepast. De wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. 

Artikel 3: Het examen

3.1. Opdrachtnemer is gerechtigd het examen op te schorten of te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. 

3.2. Opdrachtnemer heeft het recht om een examen voortijdig te beëindigen, indien kandidaat zich niet naar behoren gedraagt.

3.2 Opdrachtnemer neemt het examen af conform de eisen zoals opgenomen in het van toepassing zijnde certificatieschema en reglementen. 

3.3 Opdrachtnemer draagt zorg voor deugdelijk examens.

Artikel 4: Annulering

4.1 Annulering door de opdrachtgever is alleen mogelijk, indien dit schriftelijk geschiedt. - Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het examen is de aanmelder geen inschrijfgeld verschuldigd;

-          Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het examen is de aanmelder 50% van het examengeld verschuldigd;

-          Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het examen is de aanmelder het volledige examengeld verschuldigd.

Artikel 5: betalingscondities

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW. Het is Opdrachtnemer toegestaan om elke wijziging door te berekenen aan de Opdrachtnemer of de kandidaat.  

5.2 Onmiddellijk na bevestiging van de aanmelding stuurt Opdrachtnemer de Opdrachtgever een factuur betreffende het af te leggen examen.

5.3 De factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het examen.

5.4 Indien niet tijdig is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd de kandidaten niet tot het examen toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.

5.5 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 5 lid 3 geldt voor de door Opdrachtnemer  verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

5.6 Bij gebreke van tijdige betaling maakt Opdrachtgever aanspraak op een vergoeding van rente ter hoogte van 3% over het factuurbedrag per maand.

5.7 Indien Opdrachtnemer haar factuur tot incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden  op 15 %  gefixeerd en er geldt een minimum van € 40. Dit betekent dat u voor rekeningen die lager zijn dan € 267 meer dan 15% incassokosten betaalt. 

5.8 Eerst een betalingsherinnering: Opdrachtnemer stuurt eenmalig een betalingsherinnering (aanmaning), voordat Opdrachtnemer incassokosten bij u in rekening gaat brengen. U krijgt veertien dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Als u dan niet heeft betaald, moet u de incassokosten betalen. In de betalingsherinnering staat hoe hoog de incassokosten zijn als u niet (op tijd) betaalt.

5.9 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Indien Opdrachtnemer, door welke omstandigheden dan ook, een examen niet kan laten doorgaan, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever en kandidaten het geannuleerde examen op een later tijdstip alsnog laten plaatsvinden. 

7.2 Indien Opdrachtnemer een examen annuleert, op welke grond dan ook, zal Opdrachtnemer voor zover mogelijk een nieuw examen aanbieden. Indien opdrachtnemer daartoe niet in staat is c.q. de deelnemer niet in de gelegenheid is het examen te volgen, zal Opdrachtnemer het al betaalde examengeld restitueren.

7.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit het annuleren van een examen.

7.4 Bij schade aan eigendommen van de kandidaten en/of opdrachtgever, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.  

7.5 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het examenmateriaal. Opdrachtgever dient voldoende examenmateriaal beschikbaar te stellen, daarbij is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade hiervan, als gevolg van het afgelegde examen. Tevens dienen de kandidaten de veiligheidsregels in acht te nemen. 

 

Artikel 8: Ontbinding

 

Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst met Opdrachtgever direct te ontbinden, indien:

-  Bij Faillissement (of surseance van betaling, of beslaglegging) van Opdrachtgever;

-  Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt

Ontbinding behoudt het recht tot navordering en / of schadevergoeding.